Doel

België is een rijk land, maar niet iedereen deelt in die welvaart. De armoede in ons land neemt zelfs toe.

Het Steunfonds van het Licht voor Verlaten Kinderen en Sociaal Kansarmen wil dan ook mee bouwen aan een sociaal rechtvaardige en welzijnsgerichte samenleving, in eerste instantie door steun te verlenen aan personen die zelf niet over de nodige middelen beschikken om tot hun recht te komen in onze samenleving. Daarnaast wil het Steunfonds ook specifieke projecten ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor mensen van deze doelgroep. Het Steunfonds werkt trouwens meestal in samenwerking met dergelijke organisaties.

De vereniging heeft dus tot doel aandacht te vragen voor en aandacht te geven aan de boodschap van menselijke solidariteit "Goed zijn, Goed doen, Licht zijn, Licht geven", waarvan onze brandende kaars het symbool is. Via rechtstreekse concrete hulpverlening bieden wij immers Licht aan de nog zo velen die moeten leven in de duisternis van sociale uitsluiting, van ziekte, van eenzaamheid of van andere minder gelukkige omstandigheden. Aldus zal de vereniging morele en materiële steun verlenen aan sociaal kansarmen en aan de gezinnen waartoe deze behoren, aan al wie "alleen in de wereld" is, en verder ook aan al wie, in welke mate ook, in het leven getroffen wordt door psycho-sociale en familiale problemen en aan mindervaliden, zowel van fysische als psychische aard. De vereniging heeft ook tot doel materiële en financiële steun te verlenen aan personen, diensten en instellingen die zich inzetten ter verbetering van het lot van voornoemde categorieën van personen.

Het bedrag aan jaarlijkse steun is afhankelijk van de ontvangen giften en de opbrengsten van het werkingskapitaal. Het werkingskapitaal blijft behouden om de werking van het Steunfonds ook in de toekomst te garanderen.

Een steunaanvraag dient steeds ter attentie van de voorzitter te worden ingediend, bij voorkeur schriftelijk (per brief, fax of e-mail). Deze aanvraag moet uiteraard de nodige elementen bevatten om het Bestuursorgaan toe te laten te beoordelen of de gevraagde steunverlening voldoet aan de doelstellingen van de vereniging. In functie van de situatie wordt dan nagegaan welke hulp het meest geschikt is. De gepaste middelen om aan de vooropgestelde behoefte te voldoen worden meestal ter beschikking gesteld via een organisatie die zich voor deze kwetsbare personen inzet.